ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN PARFUM-SHOPPER.NL

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten betreffende door ons te verrichten leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden. Bedingen, waarbij van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd, en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. Indien onze afnemer algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden hanteert, gelden deze niet, voor zover zij strijdig zijn met de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is vermeld. Wij zijn eerst gebonden nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard dan wel handelingen hebben verricht tot uitvoering van de opdracht. De afnemer is door zijn enkele opdracht mondeling of schriftelijk gebonden.
 3. De afnemer is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door hem niet binnen 3 dagen na ontvangst tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. Deze schriftelijke bezwaren dienen binnen de gestelde termijn op ons adres te zijn ontvangen.
 4. Wij hebben het recht om, indien na datum van aanbieding, van totstandkoming of bevestiging van de opdracht, de inkoopprijzen, de prijzen van(hulp)materialen of grondstoffen, de lonen, sociale lasten, belastingen, in- of uitvoerrechten, en/of andere kostenfactoren, waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van koerswijzigingen, alsmede andere kostprijsfactoren, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding, de totstandkoming of bevestiging van de opdracht voorzienbare omstandigheden, de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 5. Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de afnemer, is deze een niet voorvermindering vatbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade voor zover deze de 30% overtreft.
 6. a. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.
  b. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling door de afnemer te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De afnemer wordt geacht daarna, c.q. na verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, derhalve zonder enige sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn. Betaling dient te geschieden op de door ons aangegeven wijze.
  c. Indien de afnemer niet tijdig overeenkomstig dit artikel heeft betaald, is hij verplicht vanaf de dag der opeisbaarheid een rente te betalen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Deze rente zal naar onze keuze bedragen 1% per maand op gedeelte van een maand, of een percentage overeenkomende met het dan geldende promesse disconto van de Nederlandse Bank, verhoogd met 4%.
  d. Iedere verplichting van de afnemer is onzerzijds te allen tijde terstond opeisbaar, indien de afnemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf liquideert of aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert of zijn bank krediet opgezegd ziet, onder curatele of bewind wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, in welke gevallen wij tevens het recht hebben gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op schadevergoeding en onverminderd onze overige rechten.
  e. De afnemer zal zich nimmer op compensatie kunnen beroepen.
  f. Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op de afnemer bestaande vorderingen ten gevolge, terwijl wij in dat geval bovendien het recht hebben om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding.
 7. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door ons worden gemaakt ten einde nakoming van de verplichtingen van de afnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aan gevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de afnemer daarvan op de hoogte is.
 8. Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van een overeenkomst bij vrees voor wanbetaling door de afnemer alle overeengekomen leveranties en/of werkzaamheden op te schorten en van de afnemer vooruitbetaling te verlangen, niet alleen voor de lopende overeenkomsten maar ook voor de reeds door ons uitgevoerde overeenkomsten, waarvan de betaling door de afnemer niet of slechts gedeeltelijk heeft plaats gevonden.
 9. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de afnemer deugdelijke zekerheidsstelling te verlangen voor het geen de afnemer te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn. Bij niet voldoening hieraan is het in artikel 8 bepaalde van toepassing.
 10. a. De kosten van vervoer tot aan het adres van de afnemer zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de afnemer. Alle goederen reizen voor risico van de afnemer.
  b. Onze vervoersplicht gaat niet verder dan tot de plaats, die voor het door ons gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Wij hebben het recht goederen, welke gereed zijnde, door oorzaken onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de overdracht plaatsgevonden.
  c. De keuze van het vervoermiddel is aan ons, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Belemmering of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplicht ons niet een ander te bezigen.
  d. Tenzij de afnemer ons tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd. 10e. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de afnemer.
 11. a. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, boete, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere overeenkomst voortvloeit.
  b. De afnemer zal, indien bij de totstandkoming van een overeenkomst geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een nader overeen te komen termijn het gekochte moeten afnemen, en bij gebreke van zodanige nadere overeenkomst, binnen een door ons te stellen termijn.
  c. Bij niet-afname binnen de overeengekomen c.q. gestelde termijn zal de afnemer van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen, hetzij deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en de in artikel 5 bepaalde schadevergoeding te vorderen.
 12. a. Voor zover wij garantie verstrekken is de garantie op de door ons geleverde goederen dezelfde als de garantie welke onze toeleverancier of de fabrikant van die goederen ons daarop daadwerkelijk verstrekt.
  b. In geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering hoe dan ook, is, onverminderd het in artikel 11 bepaalde, onze eventuele plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog levering van het geen door de afnemer is gekocht of door het verhelpen van de gebreken, voor zover die aan onze schuld of nalatigheid kunnen worden geweten en voor zover die duidelijk omschreven ons ter kennis zijn gebracht. Voor het geval door ons niet tot alsnog levering of verhelpen van de gebreken wordt overgegaan, is onze plicht tot vergoeding van de schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de afnemer gemaakte kosten tot een maximum van 15% van de koopsom. De afnemer heeft nimmer het recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding wegens de door vervanging of herstel eventueel ontstane vertraging. Vervangen goederen dienen aan ons te worden terug geleverd.
  c. Onze aansprakelijkheid tegenover de afnemer voor door ons geleverde goederen gaat echter nooit verder dan die van onze toeleverancier voor deze goederen jegens ons, en slechts voor zover onze toeleverancier daarvoor daadwerkelijk verhaal biedt.
  d. Onze aansprakelijkheid tegenover de afnemer blijft te allen tijde beperkt tot het geen hiervoor in dit artikel is bepaald. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor overige schade, schade aan andere goederen dan de door ons geleverde, schade aan personen, gevolgschade, bedrijfsschade of stagnatieschade, geleden door de afnemer of door derden.
  e. Adviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, verbruik, onderhoud, bewerking, verwerking of bewaring van door ons geleverde goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven.
 13. a. Alle reclames dienen per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering der goederen, door de afnemer bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
  b. Reclames kunnen niet worden ingebracht tegen geleverde en reeds gebruikte of verbruikte goederen.
  c. Reclames geven de afnemer geen recht om betaling van niet betwiste gedeelten van onze vordering op te schorten.
 14. a. De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, tot dat door gehele betaling door de koper zijn eigendom heeft verworven van de geleverde of te leveren zaken dat de verkoper afstand doet van het eigendom van de voornoemde zaak.
  – De vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
  – De vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van de genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichtte of te verrichten werkzaamheden;
  – De vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.
  b. Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond
  c. De koper is verplicht de zaken op eerst verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim des verlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de aankoop.
  d. Koper kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bijbetaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
  e. Door subrogatie als bedoeld in lid d levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
  f. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden d en e laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.
  g. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
  h. De koper is verplicht de in lid a bedoelde zaken te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, stormen, waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van (potentiële) belanghebbende derden. Het is koper niet toegestaan eventueel aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid a bedoelde zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zaken van schade en verlies van even bedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken.
 15. Onze administratie levert tegenover de afnemer volledig bewijs op van diens betalingsverplichtingen jegens ons, behoudens door de afnemer te leveren tegenbewijs.
 16. Indien met twee of meer afnemers wordt gecontracteerd, zijn deze ieder afzonderlijk voor het geheel aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomsten.
 17. In geval van overmacht – waar onder te verstaan elke van onze wil en/of controle onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering door ons van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, daaronder begrepen niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleverancier als mede niet of niet tijdige ontvangst door ons van de door onze toeleverancier aan ons verkochte goederen, invoer- of uitvoer- of deviezenrestricties, storing in ons bedrijf of in dat van onze toeleverancier of in het transport – zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks te onzer keuze, en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder dat wij gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding aan de afnemer.
 18. a. Aan de afnemer in rekening gebrachte emballage wordt, mits in goede staat en mits binnen uiterlijk een half jaar na levering geretourneerd, tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen.
  b. Retourzendingen worden door ons nimmer geaccepteerd tenzij wij daarmede uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn gegaan. Retourzendingen geschieden voor rekeningen risico van de afnemer.
 19. Alle overeenkomsten, ook in geval van uitvoering daarvan buiten Nederland, en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen uit deze overeenkomsten voortvloeiende, of daarmee verband houdende, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter van de plaats van onze vestiging, tenzij wij de voorkeur geven aan een andere bevoegde Rechter.

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehistoric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point. Every year during the month of March a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettledrums they would display new inventions.

1 - U.S. Consumer

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehis­toric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point. Every year during the month of March a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettledrums they would display new inventions. First they brought the magnet. A heavy gypsy with an untamed beard and sparrow hands, who introduced himself as Melquiades, put on a bold public demonstration of what he himself called the eighth wonder of the learned alchemists of Macedonia.

Back to Top

2 - Returns

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehis­toric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point. Every year during the month of March a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettledrums they would display new inventions. First they brought the magnet. A heavy gypsy with an untamed beard and sparrow hands, who introduced himself as Melquiades, put on a bold public demonstration of what he himself called the eighth wonder of the learned alchemists of Macedonia.

Back to Top

3 - Pricing and Price Reductions

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehis­toric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point. Every year during the month of March a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettledrums they would display new inventions. First they brought the magnet. A heavy gypsy with an untamed beard and sparrow hands, who introduced himself as Melquiades, put on a bold public demonstration of what he himself called the eighth wonder of the learned alchemists of Macedonia.

Back to Top

4 - Shipping & Delivery

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehis­toric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point. Every year during the month of March a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettledrums they would display new inventions. First they brought the magnet. A heavy gypsy with an untamed beard and sparrow hands, who introduced himself as Melquiades, put on a bold public demonstration of what he himself called the eighth wonder of the learned alchemists of Macedonia.

Back to Top

5 - Consumers Only

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehis­toric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point. Every year during the month of March a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettledrums they would display new inventions. First they brought the magnet. A heavy gypsy with an untamed beard and sparrow hands, who introduced himself as Melquiades, put on a bold public demonstration of what he himself called the eighth wonder of the learned alchemists of Macedonia.

Back to Top

6 - U.S. Sales Only

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehis­toric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point. Every year during the month of March a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettledrums they would display new inventions. First they brought the magnet. A heavy gypsy with an untamed beard and sparrow hands, who introduced himself as Melquiades, put on a bold public demonstration of what he himself called the eighth wonder of the learned alchemists of Macedonia.

Back to Top

7 - Product Availability and Limitations

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehis­toric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point. Every year during the month of March a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettledrums they would display new inventions. First they brought the magnet. A heavy gypsy with an untamed beard and sparrow hands, who introduced himself as Melquiades, put on a bold public demonstration of what he himself called the eighth wonder of the learned alchemists of Macedonia.

Back to Top

8 - Express Checkout

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehis­toric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point. Every year during the month of March a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettledrums they would display new inventions. First they brought the magnet. A heavy gypsy with an untamed beard and sparrow hands, who introduced himself as Melquiades, put on a bold public demonstration of what he himself called the eighth wonder of the learned alchemists of Macedonia.

Back to Top

9 - Gift Cards

Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Aureliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time Macondo was a village of twenty adobe houses, built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous, like prehis­toric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point. Every year during the month of March a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettledrums they would display new inventions. First they brought the magnet. A heavy gypsy with an untamed beard and sparrow hands, who introduced himself as Melquiades, put on a bold public demonstration of what he himself called the eighth wonder of the learned alchemists of Macedonia.

Back to Top